doplaty do rolnictwa

60 000 zł dla małych gospodarstw

W ramach Programu Rozwoju Gospodarstw Wiejskich PROW 2014-2020 będzie nowe działanie w postaci premii za modernizacje małego gospodarstwa. Wysokość premii wynosi 60 000 zł.
Na co
Pomoc jest przyznawana na restrukturyzację gospodarstwa
– w kierunku produkcji żywnościowych lub nieżywnościowych produktów rolnych
– przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie.
Przez restrukturyzację rozumie się zasadnicze zmiany w gospodarstwie, które mają na celu poprawę jego konkurencyjności i zwiększenie jego rentowności poprzez wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa, w szczególności w wyniku zmiany profilu prowadzonej produkcji rolnej.

Rodzaj pomocy

Pomoc wypłacana jest w dwóch ratach: pierwsza rata w wysokości 80% kwoty pomocy, druga rata w wysokości 20% kwoty pomocy.

Dla kogo

O premię może się ubiegać rolnik będący osobą fizyczną ubezpieczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik, prowadzącą wyłącznie działalność rolniczą.
Premia może być przyznana tylko raz w okresie realizacji PROW 2014-2020 osobie i na gospodarstwo, tj. na grunty rolne, które wchodziły w skład gospodarstwa objętego pomocą, chyba że pomoc została przyznana, lecz nie została wypłacona z powodu np. rezygnacji.
W przypadku małżonków premię może otrzymać tylko jedno z nich, niezależnie od tego, czy prowadzą wspólne gospodarstwo, czy odrębne gospodarstwa.
Pomoc może być przyznana wnioskodawcy który :
– prowadzi na terytorium RP działalność rolniczą w celach zarobkowych,
– jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego w rozumieniu Kodeksu cywilnego, o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników
– posiada gospodarstwo rolne o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro,
– przedłoży biznesplan dotyczący restrukturyzacji gospodarstwa.

Pomocy nie przyznaje się:
– na inwestycje dotyczące plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne oraz niektórych działów specjalnych produkcji rolnej, w szczególności: hodowli zwierząt laboratoryjnych, hodowli ryb akwariowych, hodowli psów rasowych, hodowli kotów rasowych;
– osobie, która jest beneficjentem jednego z poniższych instrumentów wsparcia:
„Ułatwianie startu młodym rolnikom”, „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętych PROW 2007-2013, „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Premie dla młodych rolników”, „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” objętych PROW 2014-2020.

Koszty kwalifikowane
W programie koszty kwalifikowane nie są określone. Koszty mają być związane z restrukturyzacją gospodarstwa.

Biznesplan dotyczący restrukturyzacji gospodarstwa powinien przedstawiać koncepcję restrukturyzacji gospodarstwa, w wyniku której nastąpi wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa.
Założenia biznesplanu mogą dotyczyć przede wszystkim rozwoju produkcji produktów rolnych, żywnościowych jak i nieżywnościowych, a także przygotowania do sprzedaży produktów wytworzonych w gospodarstwie.

Beneficjent zobowiązuje się do realizacji biznesplanu.
Beneficjent zobowiązuje się do rozpoczęcia prowadzenia uproszczonej rachunkowości w gospodarstwie najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji biznesplanu i prowadzenia jej co najmniej do dnia upływu okresu związania celem.
W wyniku realizacji biznesplanu powinien nastąpić wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa do poziomu co najmniej 10 tys. euro, przy czym wzrost ten musi wynieść co najmniej 20% wartości wyjściowej.

Kryteria wyboru w szczególności uwzględniają:

– rodzaj planowanej produkcji (np. produkcja ekologiczna),
– wielkość ekonomiczną gospodarstwa,
– wpływ na realizację celów przekrojowych,
– kompleksowość biznesplanu,
– przetwarzanie produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie,
– udział w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych,
– kwalifikacje zawodowe rolnika.

link do kalkulatora który pozwoli na wstępne oszacowanie wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego w euro.

http://kalkulator-so.pl/

Opracował : Waldemar Kępa CFB

źródło: www.cfb.pl