mięso oddzielone mechanicznie

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w zakresie interpretacji pojęcia mięso oddzielone mechanicznie (MOM) uprzejmie informuję, iż w dniu 16.10.2014 r. Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C-453/13 Newby Fords, dotyczącej klasyfikacji mięsa oddzielonego i odścięgnionego produkowanego na urządzeniu typu Baader, jako wyrobu mięsnego lub mięsa oddzielonego mechanicznie.

W opinii Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej „pkt 1.14 i 1.15 załącznika I do rozporządzenia nr 853/2004 należy interpretować w ten sposób, że produkt uzyskany przez mechaniczne usunięcie mięsa z tkanek przylegających do kości po ich oddzieleniu od tuszy lub z tusz drobiowych, powinien być uznany za „mięso oddzielone mechanicznie” w rozumieniu wspomnianego pkt 1.14, w przypadku, gdy zastosowana metoda prowadzi do utraty lub modyfikacji struktury włókien mięśniowych, większej od utraty lub modyfikacji ściśle zlokalizowanej w miejscu przecięcia, niezależnie od okoliczności, że zastosowana technika nie narusza struktury wykorzystywanych kości. Taki produkt nie może być uznany za „surowe wyroby mięsne” w rozumieniu wspomnianego pkt 1.15.

Ponadto, jak wynika z dalszej części uzasadnienia: „(…) definicja pojęcia „mięsa oddzielonego mechanicznie” wymieniona w pkt 1.14 załącznika I do rozporządzenia nr 853/2004 opiera się na trzech łącznych przesłankach, które należy intepretować we wzajemnej zależności ze sobą, czyli w pierwszej kolejności wykorzystanie kości, od których zostały już odcięte całe mięśnie lub tusz drobiowych, do których pozostają przyczepione resztki mięsa, w drugiej kolejności zastosowanie metod mechanicznego odkostnienia w celu odzyskania tego mięsa i w trzeciej kolejności utrata lub modyfikacja struktury włókien mięśniowych tak odzyskanego mięsa ze względu na wykorzystanie wspomnianej metody. W szczególności definicja ta nie wprowadza żadnego rozróżnienia co do stopnia utraty lub modyfikacji struktury włókien mięśniowych, skutkiem czego jakakolwiek utrata lub modyfikacja jest uwzględniana w ramach tej definicji.

Każdy produkt mięsny spełniający te trzy przesłanki należy zatem sklasyfikować jako mięso oddzielone mechanicznie, niezależnie od stopnia utraty lub modyfikacji struktury włókien mięśniowych w zakresie, w jakim ze względu na wykorzystaną metodę ta utrata lub modyfikacja jest znacznie większa od utraty lub modyfikacji ściśle zlokalizowanej w miejscu przecięcia.”

Pełny tekst ww. orzeczenia dostępny jest na stronie internetowej http://curia.europa.eu/

źródło:www.ijhar-s.gov.pl