Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Smacznego-to-z-Europy-nowa-polityka-promocyjna_640x380

„Smacznego, to z Europy”: ponad 100 milionów euro na promowanie europejskiego rolnictwa

Bruksela, 13 października 2015

W 2016 r. europejscy producenci skorzystają z programów o wartości 111 milionów euro mających na celu szukanie nowych rynków poza Unią Europejską i promowanie konsumpcji w Unii i poza nią.

Promocja stanowi kluczowy element pakietu środków służących wsparciu rolników przedstawionego przez Komisję Europejską.

„Smacznego, to z Europy”: nowa polityka promocyjna przyjęta dziś przez Komisję Europejską ma pomóc podmiotom z sektora rolno-spożywczego w zdobywaniu nowych rynków międzynarodowych lub umocnieniu na nich swojej pozycji oraz zwiększyć świadomość europejskich konsumentów na temat wysiłków podejmowanych przez europejskich rolników. Aby osiągnąć ten cel, Komisja udostępni więcej środków, podniesie poziom współfinansowania i ograniczy biurokrację przy zatwierdzaniu projektów. Jest to element starań o stopniowe zwiększanie dostępnego budżetu UE na promocję, z 61 mln euro w 2013 r. (kiedy to zaproponowano nowe przepisy) do 200 mln euro w 2019 r.

 

Zgodnie z nowymi przepisami stawki współfinansowania UE będą wynosić od 50 do 70–80 proc. (do 85 proc. dla Grecji i Cypru). Jednocześnie przestanie funkcjonować współfinansowanie krajowe, co stworzy równe warunki działania we wszystkich państw członkowskich. Biurokracja podczas procedury wyboru projektów zostanie znacznie zmniejszona, co ułatwi stosowanie tej procedury.

 

Program na 2016 r. skierowany jest do wybranych państw trzecich (pełny wykaz w załączniku), w których istnieje największy potencjał wzrostu, zwłaszcza w odniesieniu do sektorów o szczególnie trudnej sytuacji na rynku, jak sektor produktów mlecznych i wieprzowiny. Z kwoty całkowitej 30 mln euro przeznaczono specjalnie na pakiet wsparcia ogłoszony przez komisarza Hogana na początku września w celu wsparcia działań promocyjnych w tych dwóch sektorach.

 

Phil Hogan, komisarz do spraw rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, powiedział dziś: „Europejskie produkty rolno-spożywcze są najlepsze na świecie. Rynek eksportowy tych produktów, o wartości 110 miliardów euro, tworzy miejsca pracy i powoduje wzrost na obszarach wiejskich w całej Unii Europejskiej. Aby kontynuować te tendencje eksportowe, z przyjemnością ogłaszam nowy system promocji, w ramach którego finansowanie w wysokości 111 milionów euro poprzez efekt dźwigni odkryje przed europejskimi produktami rolno-spożywczymi dalsze możliwości na nowych rynkach oraz zwiększy ich obecność na rynkach dotychczasowych. Ze szczególnym zadowoleniem informuję o wyodrębnieniu puli 30 milionów euro na znajdujące się w trudnej sytuacji sektory produktów mleczarskich i wieprzowiny w obrębie niedawno ogłoszonego pakietu rynków rolnych o wartości 500 milionów euro. W najbliższych miesiącach spodziewam się nasilenia ofensywy dyplomatycznej i misji handlowych w celu otwarcia dla producentów z UE dalszych możliwości na całym świecie”.

 

 

Kontekst:

Najważniejsze elementy przewidziane w nowych przepisach dotyczących promocji to:

 • znaczne zwiększenie pomocy na działania informacyjne i promocyjne: pomoc europejska powinna stopniowo wzrosnąć z 61 mln euro w budżecie na 2013 r. do 200 mln euro w 2019 r. (111 mln euro w 2016 r.);
 • znacznie wyższe stawki współfinansowania przez UE w porównaniu z obecnym systemem (stawka współfinansowania przez UE w wysokości 70 proc. w przypadku programów prostych zgłoszonych przez organizację z jednego państwa członkowskiego, do 80 proc. w przypadku programów, w których uczestniczy wiele państw, oraz programów ukierunkowanych na państwa trzecie, 85 proc. dla programów kryzysowych, 75–85 proc. dla państw objętych pomocą finansową, tj. Cypru i Grecji); przy czym współfinansowanie krajowe przestanie istnieć, tym samym tworząc równe warunki działania;
 • wprowadzenie europejskiej strategii promocji, która pozwoli na lepsze ukierunkowanie akcji promocyjnych. Strategia ta powinna doprowadzić do:
     • rozszerzenia programów skierowanych do państw trzecich i programów, w których uczestniczy wiele państw, (programy przedstawione przez podmioty z kilku państw członkowskich) dzięki wyższej stopie współfinansowania dla tych dwóch kategorii;
     • na rynku wewnętrznym – podniesienia słabego obecnie poziomu wiedzy konsumentów o zaletach europejskich produktów rolnych, a zwłaszcza produktów uznanych w ramach europejskich systemów jakości;
 • rozszerzenie zakresu stosowania środków, a mianowicie: włączenie do grupy beneficjentów organizacji producentów; rozszerzenie zakresu produktów, w szczególności o przetworzone produkty rolne, takie jak chleb, makaron czy czekolada; umożliwienie stosowania oświadczeń o pochodzeniu i marek produktów, z pewnymi ograniczeniami;
 • uproszczenie procedur administracyjnych poprzez wprowadzenie jednego etapu oceny i selekcji programów przez Komisję w miejsce obecnych dwóch etapów (państwo członkowskie, a następnie Komisja Europejska);
 • ułatwione zarządzanie programami, w których uczestniczy wiele państw, przygotowanymi wspólnie przez podmioty z kilku państw członkowskich przy wykorzystaniu punktu kompleksowej usługi w Komisji (za pośrednictwem agencji wykonawczej Chafea).

 

W celu pełnego wdrożenia tego aktu podstawowego Komisja przyjęła rozporządzenia delegowane i wykonawcze.

 

Odpowiednie akty prawne zostały dziś opublikowane w Dzienniku Urzędowym.

 

Kluczowym elementem nowej polityki promocyjnej jest ustanowienie rocznego programu prac (decyzja wykonawcza Komisji), który określa strategiczne priorytety działań promocyjnych pod względem produktów, systemów i rynków, na które działania te mają być ukierunkowane, oraz odpowiadające im przydzielone budżety. Celem jest stworzenie dynamicznej i proaktywnej polityki, dostosowywanej co roku do nowych możliwości rynkowych i potrzeb sektora.

Więcej informacji na temat polityki na rzecz promowania rolnictwa można znaleźć tutaj.

 

Załącznik

Podział budżetu na priorytety w przypadku programów współfinansowanych w ramach rocznego programu prac na rok 2016

Przewidywana kwota
Programy proste – Rynek wewnętrzny 26 mln EUR
Działanie 1* – Programy informacyjne i promocyjne mające na celu podniesienie wiedzy o unijnych systemach jakości określonych w art. 5 ust. 4 pkt a), b) i c) rozporządzenia (UE) 1144/2014 i zwiększenie rozpoznawalności tych systemów 10 mln EUR
Działanie 2* – Programy informacyjne i promocyjne mające na celu podkreślenie specyfiki metod produkcji rolnej w Unii i cech charakterystycznych europejskich produktów rolnych i spożywczych 7 mln EUR
Działanie 3 – Programy informacyjne i promocyjne dotyczące mleka i produktów mlecznych, produktów z wieprzowiny lub kombinacji tych dwóch składników 9 mln EUR
Programy proste – w państwach trzecich 68 mln EUR
Działanie 4* – Programy informacyjne i promocyjnych skierowane do Chin, Japonii, Korei Południowej i obszaru celnego Tajwanu 12 mln EUR
Działanie 5* – Programy informacyjne i promocyjne skierowane do USA lub Kanady 12 mln EUR
Działanie 6* – Ameryka Środkowa i Południowa oraz Wyspy Karaibskie 7 mln EUR
Działanie 7* – Azja Południowo-Wschodnia, tzn. Brunei, Kambodża, Indonezja, Laos, Malezja, Mjanma/Birma, Filipiny, Singapur, Tajlandia, Timor Wschodni i Wietnam 7 mln EUR
Działanie 8* – Afryka i Bliski Wschód 4,5 mln EUR
Działanie 9* – Inne obszary geograficzne 4,5 mln EUR
Działanie 10*– Programy informacyjne i promocyjne dotyczące mleka i produktów mlecznych, produktów z wieprzowiny lub kombinacji tych dwóch składników skierowane do dowolnego państwa trzeciego 21 mln EUR
Programy, w których uczestniczy wiele państw 14 mln EUR
Programy proste – w przypadku poważnych zakłóceń na rynku 3 mln EUR
*Programy te nie obejmują mleka/produktów mlecznych, produktów z wieprzowiny ani kombinacji tych dwóch składników. Mogą one jednak obejmować mleko/produkty mleczne, produkty z wieprzowiny lub kombinację tych dwóch składników, jeśli są one powiązane z innymi produktami. Ogółem 111 mln EUR

 

Uwaga:

Program prosty to program promocyjny przedstawiony przez jedną lub kilka organizacji inicjujących z tego samego państwa członkowskiego.

Program, w którym uczestniczy wiele państw, to program przedstawiony przez co najmniej dwie organizacje inicjujące z co najmniej dwóch państw członkowskich lub co najmniej jedną organizację europejską.